UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice

R A D A  G M I N Y

    BOLESZKOWICE                                

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

§1. Ustala się Panu Janowi Krzywickiemu Wójtowi Gminy Boleszkowice miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze                                                    - 4690,00 zł

słownie: (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

  1. dodatek funkcyjny                                                                  - 1900,00 zł

słownie: (jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

  1. dodatek specjalny w wysokości 35% od wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego                                               - 2306,50 zł

słownie: (dwa tysiące trzysta sześć złotych 50/100)

  1. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego                                                                      - 938,00 zł

słownie: (dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100)

Razem wynagrodzenie brutto: 9834,50 zł brutto

słownie: (dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 50/100 brutto)

 

            §2. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od miesiąca lipca 2018 roku.

 

§3. Traci moc uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Boleszkowice.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

UZASADNIENIE

Do UCHWAŁY Nr XXXIX/275/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z 2018 r., poz. 1000) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Problematykę wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru kompleksowo regulują przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902, z 2017r., poz.60 i 1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936).

W świetle powołanych wyżej przepisów poszczególne składniki wynagrodzenia winny mieścić się w następujących wielkościach:

- wynagrodzenie zasadnicze – 3400,00– 4700,00 zł (załącznik nr 1 do rozporządzenia I tabela B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018r. – stanowisko wójt, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców),

- dodatek funkcyjny – maksymalny stopień dodatku funkcyjnego – 1900,00 zł dla gmin do 15 tys. mieszkańców (załącznik nr 1 do rozporządzenia I tabela  B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018r. – stanowisko wójt, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców),

- dodatek specjalny – w kwocie co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego (art. 36 ust. 3 ustawy i § 6 rozporządzenia),

- dodatek za wieloletnią pracę – maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 38 ust. 1 ustawy i §7 rozporządzenia).

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego i zwiększenie dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego Wójta Gminy Boleszkowice ustalonego uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice.  Zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 936) natomiast planowany wzrost wynagrodzenia dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego mieści się w granicach wynikających z ustawy i rozporządzenia. W związku

z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:49:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:49:51