UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów: Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice i Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice

UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

w sprawie  przyjęcia projektów: „Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice” i „Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 19 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 328, poz. 1566, poz. 2180, z 2018r., poz. 650), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 2180) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekty: „Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice” i „Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice”, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Projekty regulaminów przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

§ 3. Zawiadamia się Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie o przekazaniu projektów do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 2.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Załącznik do Regulaminu odprowadzania ścieków.doc 2018-07-02 10:45:50 pobrano 96 razy
2 zalacznik załącznik regulanim dostarczania wody.doc 2018-07-02 10:45:50 pobrano 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:45:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:45:50