Konkurs na Dyrektora SP w Gudziszu


Wójt Gminy w Boleszkowicach

Ogłasza konkurs na stanowisko

D Y R E K T O R A

Szkoły Podstawowej w Gudziszu

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania oświata,

prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole , a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej, jeśli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt.4 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w zakresie zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;

6) ocena pracy o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, poszczególnych typach szkół placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych o wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.

Nr 118, poz. 1112 i Nr 137 poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr. 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874 i nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12) Dokumentacje trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2007 r. w zamkniętej kopercie z zamieszczoną nazwą szkoły i adresem do korespondencji w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

13) O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni oddzielnym pismem, na 7 dni przed konkursem.

14) Informacji udziela Wójt Gminy w Boleszkowicach, tel. 0-95 760 61 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 23-01-2007 10:33:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 23-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 23-01-2007 10:33:17