Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na Dyrektora SP w Gudziszu


Wójt Gminy w Boleszkowicach

Ogłasza konkurs na stanowisko

D Y R E K T O R A

Szkoły Podstawowej w Gudziszu

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania oświata,

prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole , a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej, jeśli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt.4 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w zakresie zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;

6) ocena pracy o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, poszczególnych typach szkół placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych o wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.

Nr 118, poz. 1112 i Nr 137 poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr. 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874 i nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12) Dokumentacje trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2007 r. w zamkniętej kopercie z zamieszczoną nazwą szkoły i adresem do korespondencji w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

13) O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni oddzielnym pismem, na 7 dni przed konkursem.

14) Informacji udziela Wójt Gminy w Boleszkowicach, tel. 0-95 760 61 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 23-01-2007 10:33:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 23-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 23-01-2007 10:33:17