Decyzja Wójta Gminy Boleszkowice o umorzeniu postepowania na wniosek strony

Boleszkowice, dnia 18.02.2019 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.7.2019.ML

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2019 r. r. (data wpływu 18.02.2019 r.)  Firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, działającej w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” realizowanego na terenie działki 181 i 164/18 obręb Kaleńsko, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie,

orzekam

umorzyć w/w postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” w całości jako bezprzedmiotowe na wniosek strony.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, lub na wniosek strony, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. W dniu 18.02.2019 r. do tutejszego organu wpłyną wniosek Firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, działającej w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” realizowanego na terenie działki 181 i 164/18 obręb Kaleńsko, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie

Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności prawne i faktyczne należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Otrzymują:

  1. SWECO  CONSULTING Sp. z o. o., Ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin
  2. PGW Wody Polskie, Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
  3. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;
  3. Minister Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 20-02-2019 13:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 20-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 20-02-2019 13:56:36