UCHWAŁA NR LV.113.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 29 STYCZNA 2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boleszkowice