Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice

Boleszkowice, dnia 25.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Boleszkowice

o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice

 

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin 70 z przeznaczeniem pod działalność handlową (sklep spożywczo-przemysłowy).

  1. Informacje o lokalu:

1. Przedmiotem organizowanego konkursu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Świetlicy wiejskiej w m. Namyślin Nr 70 o powierzchni użytkowej 82,30 m2 składającego się z 2 pomieszczeń. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do bezodpływowy zbiornika na ściek oraz centralnego ogrzewania.

2. Lokal przeznaczony jest na działalność handlową (sklep spożywczo-przemysłowy).

3. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Remont oraz przystosowanie lokalu do określonej funkcji leży po stronie najemcy.

4. Okres umowy najmu: 3 lata od podpisania umowy najmu.

5. Jako kryteria wyboru ustala się:

a) stawka czynszu najmu nie obejmuje (opłat dotyczących utrzymania lokalu tj. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych). Minimalną stawkę w konkursie ustala się na kwotę 987,60 zł netto;

b) proponowany termin otwarcia działalności;

6. Przyszły najemca będzie zobowiązany:

a) przystosować lokal do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie robót adaptacyjnych;

b) do zawarcia umów na dostawę: energii elektrycznej wody, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości stałych.

c) do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7. Oferta winna być złożona i podpisana na druku załączonym do niniejszego ogłoszenia przez oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do oferty winno być załączone upoważnienie. W przypadku braku podpisu oferta traktowana będzie jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem: Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w m. Namyślin”.

  1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.10.2018 r. do godziny 1000 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice lub drogą pocztową. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 09.10.2018 r.

  1. Informacje ogólne:

1. Wszystkich informacji o przedmiocie najmu udzieli pracownik Urzędu Gminy Boleszkowice (ZUK Boleszkowice) w godzinach otwarcia Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr telefonu 506449765 lub 506506079.

2. Oferent, który wygra konkurs zobowiązany jest podpisać umowę najmu w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.

3. Wójt Gmin Boleszkowice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przy uwzględnieniu kryteriów o których mowa w pkt I ust.5.

4. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty należy zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan instalacji.

5. Konkurs nie podlega przepisom art. 37, 38 i 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami).

6. Oferty mogą składać tylko osoby i przedsiębiorcy z terenu Gminy Boleszkowice.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 25.09.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

 

 

Załączniki do pobrania

1 Załacznik 1.doc (DOC, 35KB) 2018-09-25 11:42:12 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 25-09-2018 11:42:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 25-09-2018 11:43:34