Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko: pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych

 

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

z dnia 10.08.2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych

  1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. wykształcenie wyższe preferowane: administracja, pedagogika, ekonomia, socjologia, politologia

6. podstawowa znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa „ Za życiem” , Kodeks postępowania administracyjnego,

8. znajomość obsługi systemów informatycznych (Windows, Pakiet MS Office)

  1. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych lub administracji publicznej

2. znajomość programu komputerowego

3. umiejętność organizacji pracy własnej,

4. umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,

5. wysoka kultura osobista,

6. samodzielność, sumienność i obowiązkowość,

7. odpowiedzialność,

8. umiejętności interpersonalne, tj: łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego ,

2. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń,

3. przygotowanie decyzji pisemnych w sprawach realizacji świadczeń rodzinnych

4. przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu , „TOP TEAM” ,,EMPATIA”

5. przechowywanie i archiwizacja akt,

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy : Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

2. Czas pracy- pełny wymiar

3. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty :

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy

4. kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

i obywatelstwie polskim,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997ro ochronie danych osobowych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24( Iparter pok. nr 1 ) do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godz. 12:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 ze zm.)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 10-08-2018 11:51:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 10-08-2018 11:51:17