Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018

RADY GMINY  BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt pn. „Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci  i młodzieży z Boleszkowic” (nr projektu RPZP.08.02.00-32-K042/17)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytet VIII Edukacja Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.2 Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

§ 2. Całkowita wartość projektu, o którym mowa w § 1 wynosi 300 000,00 zł  (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wysokość dofinansowania projektu wynosi 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 3. Do projektu, o którym mowa w § 1 Gmina wniesie wkład własny w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formie niepieniężnej poprzez udostępnienie sal dydaktycznych na terenie Gminy Boleszkowice. Na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu.

 

§ 4. Projekt o którym mowa w § 1. będzie realizowany w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. na terenie ZS Boleszkowice.

 

§ 5. Szczegółowy zakres projektu określa załącznik do uchwały: wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/283/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

Celem szczegółowym RPO WZ 2014 – 2020 jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:54:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:54:31