UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze

2018 roku

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 8 i § 70 ust. 1  Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 611) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy na II półrocze 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Boleszkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

 

 

   Załącznik do uchwały Nr XXXIX/272/2018

                       z dnia 28 czerwca 2018 roku

                       Rady Gminy Boleszkowice

 

PLAN PRACY RADY GMINY BOLESZKOWICE NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU

        Lp.

TERMIN SESJI

TEMATYKA

UWAGI

O REALIZACJI

 

 

1.

 

Sierpień

30.08.2018 r.

Czwartek

Godz.10.00

1. Informacja z wykonania budżetu

    gminy za I półrocze 2018 roku:

a/ informacja z działalności OPS za

    I półrocze 2018 r.

b/ informacja z działalności GKRPA za

    I półrocze 2018 roku.

c/ informacja z działalności ZUK za

    I półrocze  2018 roku.

d/ informacja z działalności GCKiBP za

    I półrocze 2018 roku.

2. Stan przygotowań organizacyjnych  do

    rozpoczęcia nowego roku szkolnego

    2018/2019.

3. Informacja na temat organizacji dożynek 

    Gminnych.

 

 

 

Kierownik OPS

 

Przewodnicząca GKRPA

Kierownik ZUK

Dyrektor GCKiBP

 

Dyrektor ZS

 

Dyrektor GCKiBP

Ref. POF

 

 

 

2.

Wrzesień

27.09.2018 r.

Czwartek

Godz. 10.00

1. Ustalenie kierunku kontroli dla Komisji

    Rewizyjnej.

2. Sprawozdanie z wypoczynku letniego  

    dzieci i młodzieży.  

 

Dyrektor GCKiBP

 

 

3.

Październik

25.10.2018 r.

Czwartek

Godz. 10.00

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń 

   majątkowych.

2. Informacja o stanie realizacji zadań 

   oświatowych gminy w roku szkolnym 

   2017/2018.

3. Stan przygotowań gminy do okresu 

    zimowego:

a/ plan zimowego utrzymania dróg, ulic                

     i chodników,

b/ placówki  oświatowo – wychowawcze,

     świetlice wiejskie i GOK.

 

 

Dyrektor ZS

 

 

Kierownik ZUK

 

Dyrektor GCKiBP

 

 

4.

 

Listopad

29.11.2018 r.

Czwartek

Godz. 10.00

1. Przyjęcie projektu budżetu gminy na

    2019 rok.

 

 

2. Ustalenie stawek podatków i opłat 

     lokalnych na 2018 rok.

3. Przyjęcie rocznego programu współpracy

    z organizacjami pozarządowymi oraz

    podmiotami prowadzącymi działalność

    pożytku publicznego na rok 2019.

4. Informacja z zakresu realizacji strategii

    rozwoju gminy pod kątem pozyskiwania 

    środków pozabudżetowych ( PROW ).

 

Wójt Gminy,

Skarbnik  Gminy

Opinie komisji RG

 

Ref. finansowy

 

Referat  POF

 

Referat  POF

 

 

5.

Grudzień

28.12.2018 r.

Czwartek

Godz. 09.00

 

1. Zatwierdzenie planów pracy stałych 

    komisji i Rady Gminy na I półrocze 2019

    roku.

2. Informacja na temat realizacji inwestycji 

    i remontów prowadzonych przez gminę               

    w 2018 roku.

3. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok.

Przewodniczący komisji RG oraz Przewodniczący R.G

 

Kierownik ZUK

 

Skarbnik Gminy

 

 

Uwaga!

Tematyka posiedzeń może ulec zmianie bądź uzupełnieniu zgodnie z decyzją Rady  Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       Ryszard Stoparek

Załączniki do pobrania

1 uchwała Plan pracy Rady Gminy na II półrocze 2018 r.doc (DOC, 49KB) 2018-07-02 10:43:01 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:43:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:43:01