UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania  oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 8 i § 70 ust. 1  Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 611) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

 

 

   Załącznik do uchwały Nr XXXIX/273/2018

                       z dnia 28 czerwca 2018 roku

                       Rady Gminy Boleszkowice

 

               Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa

i Ochrony Środowiska na II Półrocze 2018 roku

 

l.p.

Termin komisji

Tematyka

Uwagi

1

 

 

 

 

 

 

Sierpień 27.08.2018r.

Poniedziałek godz. 10:00

 

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

2. Omówienie skutków klęski suszy w 2018 roku.

3. Opracowanie planu kolejności remontu

i naprawy dróg.

4. Informacja o stanie zadłużenia za ścieki.

5. Analiza materiałów na sesję.

6. Sprawy bieżące.

Skarbnik

 

Referat  OŚGN

 

Kierownik ZUK

 

Kierownik ZUK

 

 

2

 

 

 

 

 

Wrzesień 24.09.2018r. Poniedziałek godz. 10:00

1. Ustalenie kierunku kontroli dla Komisji Rewizyjnej.

 

2. Informacja o przebiegu żniw i dożynek gminnych.

 

3. Analiza materiałów na sesję.

4. Sprawy bieżące.

 

 

PZDR Myślibórz

Dyrektor GCKiBP

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Październik 22.10.2018r. Poniedziałek godz. 10:00

 

1. Informacja o stanie przygotowania sprzętu             i środków do zabezpieczania ulic i dróg gminnych na okres zimowy.

2. Analiza materiałów na sesję.

3. Sprawy bieżące.

 

 

Kierownik ZUK

 

 

 

 

4

Listopad 26 .11.2018r. Poniedziałek godz. 10:00

 

1. Informacja na temat możliwości skorzystania

z funduszy strukturalnych, programy pomocowe

z UE w ramach PROW 2014-2020, organizowanie szkoleń dla rolników oraz osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowań.

2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r.

3. Analiza materiałów na sesję.

4. Sprawy bieżące.

Referat POF

 

 

 

 

Ref. finansowy

 

 

 

5

Grudzień 20.12.2018r. Czwartek godz. 10:00 

 

1.Opracowanie planu Komisji na I półrocze 2019 roku.

2. Przygotowanie sprawozdania z prac komisji za 2018 rok.

3. Informacja na temat realizacji inwestycji                    i remontów prowadzonych przez gminę Boleszkowice w roku 2018 .

4. Analiza materiałów na sesję.

5. Sprawy bieżące.

Referat  OŚGN

Kierownik ZUK

 

 

 

6

Ponadto na bieżąco

 

Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Gminy Boleszkowice oraz sprawy różne wynikające  z bieżących potrzeb Rady Gminy,

a także tematy zgłaszane przez Wójta Gminy oraz mieszkańców gminy.

 

 

Uwaga! Tematyka posiedzeń komisji może ulec zmianie lub uzupełnieniu

w zależności od zaistniałych potrzeb po uzgodnieniu z Radą Gminy.

 

 

Przewodnicząca Komisji

    Dorota Rybińska

Załączniki do pobrania

1 Uchwała Komisji Rolnej na II półrocze 2018 r.doc (DOC, 53KB) 2018-07-02 10:41:40 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:41:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:41:40