UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice

R A D A  G M I N Y

  BOLESZKOWICE                               

UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice

 

                 Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od następujących obiektów chronionych:

1) przedszkoli, szkół i obiektów kultu religijnego;

2) cmentarza.

 

§2. Odległość, o której mowa w §1 mierzona będzie w linii prostej od punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, bądź wejścia do budynku, w którym punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych jest usytuowany do:

  1. budynków i budowli, o których mowa w § 1 pkt 1;
  2. granicy obiektu, o którym mowa w § 1 pkt 2, a w przypadku, gdy obiekt o którym mowa w § 1 pkt 2 posiada trwałe ogrodzenie - do ogólnodostępnego wejścia do tego obiektu.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§4. Traci moc uchwała Nr XIII/80/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Boleszkowice.  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 3 z 2008r.,poz.59).

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

UZASADNIENIE

10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozszerza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Dotychczas zabronione było spożycie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Rada Gminy Boleszkowice zobligowana była do podjęcia uchwały określającej między innymi zasady usytuowania na terenie Gminy Boleszkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych względem obiektów chronionych i miejsc o szczególnym charakterze,  tak aby  usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Rada Gminy przed podjęciem przedmiotowej uchwały zasięgnęła  opinii jednostek pomocniczych gminy.

Podjęta nowa uchwała jest wysoce sprzyjająca działaniom służącym ograniczaniu spożycia napojów alkoholowych, w pobliżu obiektów, które Rada Gminy uznaje za zasługujące na specjalną ochronę. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:38:33