UCHWAŁA Nr XXXIX/280/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice

R A D A  G M I N Y

  BOLESZKOWICE                               

UCHWAŁA Nr XXXIX/280/201

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice

 

                 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, ze zm. ) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się na terenie Gminy Boleszkowice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

  1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w ilości 31;
  2. powyżej 4,5% alkoholu do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w ilości 31;
  3. powyżej 18 %  zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w ilości 31.

 

§2. Ustala się na terenie Gminy Boleszkowice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

  1. w miejscu sprzedaży - w ilości 39;
  2. poza miejscem sprzedaży - w ilości 54.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§4. Traci moc uchwała Nr XIII/80/2007 Rady Gminy  Boleszkowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Boleszkowice ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 3 z 2008r., poz.59).

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

UZASADNIENIE

 

10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie 9 marca 2018 r. W związku z tym Rada Gminy Boleszkowice zobligowana jest do podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.                                                                   

Został wprowadzony również obowiązek określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5 % oraz piwa – zarówno w przypadku placówek handlowych, jak i w przypadku lokali gastronomicznych. Liczba zezwoleń na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana.

Rada Gminy została zobowiązana do określenia liczby zezwoleń – odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, tj. odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5 % i piwa, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu  z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu - oddzielnie dla sprzedaży w placówkach handlowych i oddzielnie dla sprzedaży w lokalach gastronomicznych. Do tej pory limit dotyczył liczby punktów sprzedaży, a nie liczby zezwoleń.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Rada Gminy przed podjęciem przedmiotowej uchwały musiała zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gminy.

Podjęta nowa uchwała jest wysoce sprzyjająca działaniom służącym ograniczaniu spożycia napojów alkoholowych, ponieważ ustalając ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w uchwale Nr XIII/80/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 listopada 2007 roku w liczbie 25 do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży i w liczbie 20 punktów zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży, suma zezwoleń upoważniających Wójta do ich wydania, znacznie przewyższała limit mogących być wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do podjętej przedmiotowej uchwały.

Podjęta uchwała jest zgodna postanowieniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:37:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:37:23