UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032

R A D A  G M I N Y

   BOLESZKOWICE                               

UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.)  oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799, ze zm.), Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

 

§1. W Uchwale Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032” zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie  jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

Uzasadnienie

 

            Konieczność zmiany ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032” wynika z potrzeby zamieszczenia w nim aktualnych danych o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Boleszkowice.

,,Program” ten musi być spójny z Programem usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Myśliborskiego, oraz z przyjętym programem przez Radę Ministrów  w 2002 roku, a także z Planem Gospodarki Odpadami. Program ten nakłada na Gminę Boleszkowice obowiązek oczyszczenie terenów Gminy  do roku 2032 z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:34:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:34:42