Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości połozonej w m. Chwarszczany

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

 

na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

OGŁASZA

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chwarszczany będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE.

 

1. Położenie nieruchomości gruntowej- m. Chwarszczany;

2. Działka- nr 300/1 o pow. 0,0800 ha;

3. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00022607/0;

4. Cena wywoławcza: 6.630,00 zł + VAT od ustalonej kwoty;

5. Zaliczka w wysokości - 1.000,00 zł  ;

6. Przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 26.08.2016 r., 15.11.2016 r., 10.02.2017 r., 11.05.2017 r., 20.07.2017 r., 07.11.2017 r., 06.02.2018 r., 07.05.2018 r.;

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- działka 300/1 w m. Chwarszczany”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, pok. nr 6, w terminie do dnia 09.07.2018 do godziny 1500;

8. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 7 powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

            2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

            4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

            5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: określenie

               planowanego przeznaczenia nabytej nieruchomości;

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.

9. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 300/1 stanowi strefę istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacje istniejących układów przestrzennych. Nieruchomość położona jest w m. Chwarszczany w sąsiedztwie zwartej zabudowy przy drodze krajowej nr 31.  Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt nabywcy, Gmina Boleszkowice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. W związku z powyższym ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie kupującego.

10. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 11.07.2018 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

11. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 915.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki jako zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto Gminy Boleszkowice: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 09.07.2018 r. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na podane w zgłoszeniu konto.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną z oryginałem kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

 

Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.  

 

Wójt Gminy Boleszkowice zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 08.06.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

1 Mapka Chwarszczany mała.bmp (BMP, 1.MB) 2018-06-08 09:32:32 60 razy
2 Chwarszczany- mała 1.jpg (JPG, 3.MB) 2018-06-08 09:32:32 46 razy
3 Chwarszczany- mała.jpg (JPG, 3.MB) 2018-06-08 09:32:32 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 08-06-2018 09:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 08-06-2018 09:32:32