Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Porzecze

WÓJT  GMINY  W  BOLESZKOWICACH  OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Porzecze będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Położenie

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] + VAT od wylicytowany kwoty

Wadium w [zł]

Zapis studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice

97

Porzecze

0,0259

SZ1M/00022592/3

4.300,00

500,00

Strefa zabudowy rekreacyjnej i uzupełniającej usługowej, na bazie istniejącego i nowego zainwestowania miejscowości Porzecze, Chlewice i Kaleńsko oraz osady leśnej Wielopole.

Nieruchomość oznaczona nr 97 położona jest na terenie miejscowości Porzecze, przy drodze wojewódzkiej 127 Dębno – granica państwa. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt nabywcy, Gmina Boleszkowice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. W związku z powyższym ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie kupującego.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 25.06.2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 28.05.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

1 Mapa.jpg (JPG, 10KB) 2018-05-29 11:11:13 0 razy
2 Uchwała Boleszkowice (mpzp).pdf (PDF, 29KB) 2018-05-29 11:11:13 0 razy
3 Załacznik graficzny mpzp.png (PNG, 84KB) 2018-05-29 11:11:13 0 razy
4 Mapa.bmp (BMP, 11MB) 2018-05-29 11:11:13 0 razy
5 Oznaczenie punktów pomiarowych.jpg (JPG, 36KB) 2018-05-29 11:11:13 0 razy
6 Średni dobowy róch 2010 r..jpg (JPG, 64KB) 2018-05-29 11:11:13 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 29-05-2018 11:11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 29-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 29-05-2018 11:11:43