Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO DYREKTORA

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOLESZKOWICACH

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

 

 

  1. KANDYDAT NA STANOWISKO POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 

1) wykształcenie wyższe preferowane: pedagogiczne, humanistyczne, artystyczne, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury, itp.;
2) co najmniej 3 letni staż pracy;
3) posiadanie obywatelstwa polskiego;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia;

9) przedstawienie autorskiej koncepcji funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
10) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w tym:

  1. funkcjonowania samorządowych instytucji kultury (znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych);
  2. ustawy o finansach publicznych;
  3. znajomość zagadnień i umiejętności w zakresie pozyskiwania i korzystania z zewnętrznych środków finansowych;
  4. prawo zamówień publicznych;
  5. kodeks pracy.

 

II. ZGŁOSZENIA (WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ) MUSZĄ ZAWIERAĆ

1) list motywacyjny

2) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.bip.boleszkowice.pl w zakładce nabór, lub w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, w pokoju nr 6);

5) oświadczenie o niekaralności;

6) oświadczenie o stanie zdrowia;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

10) kserokopia dowodu osobistego;

11) pisemne opracowanie pod nazwą ,,Koncepcja funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach”.

III. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Treść Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach oraz informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice (ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice).

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 95 760  61 24 Urząd Gminy Boleszkowice.

 

IV. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.09.2017 roku do godz. 13.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku Konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w przewidywanym terminie do dnia 25.09.2017r    

 

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

1 ZARZĄDZENIE NR 25.doc (DOC, 33KB) 2017-08-01 11:47:53 127 razy
2 Regulamin konkursu.doc (DOC, 42KB) 2017-08-01 11:47:53 130 razy
3 organizacje pozarządwowe.doc (DOC, 27KB) 2017-08-01 11:47:53 123 razy
4 świetlice wiejskie.doc (DOC, 27KB) 2017-08-01 11:47:53 140 razy
5 kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 34KB) 2017-08-01 11:47:53 128 razy
6 oświadczenie.doc (DOC, 34KB) 2017-08-01 11:47:53 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-08-2017 11:47:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 01-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 01-08-2017 11:47:53