Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OC );

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do Spraw  Obronnych, Obrony Cywilnej i zarzadzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw wojskowych i obronnych, w tym:

 1. planowania obronnego;
 2. organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania przygotowania Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań  umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej;
 3. wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 4. przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności (reklamowanie);
 5. przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne  państwa;
 6. planowania i organizowania szkolenia obronnego;
 7. kontroli wykonywania zadań obronnych;
 8. opracowanie projektów zarządzeń Wójta  – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
 9. opracowanie i aktualizacja gminnego planu obrony cywilnej i gminnego planu   zarządzania kryzysowego;
 10. planowanie i przygotowanie do działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, utrzymywanie w gotowości elementów i urządzeń tego systemu;
 11. powoływanie i nadzór nad przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej;
 12. współudział w opracowaniu założeń i planów dotyczących ewakuacji ludności i przyjęcia ludności z ewakuacji;
 13. przeprowadzenie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych;
 14. monitorowanie sytuacji powodziowej;
 15. zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów;
 16. organizowanie ochotniczych ratowniczych drużyn przeciwpowodziowych;
 17. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz urządzeń i obiektów na potrzeby kierowania obroną cywilną;
 18. gospodarka sprzętem OC;
 19. planowanie zaciemnienia obiektów użyteczności publicznej oraz nadzór nad planowaniem zaciemnienia zakładów pracy i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania społeczności lokalnej;
 20. planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym;
 21. współudział w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych    i usuwaniu ich skutków;
 22. podejmowanie działań zmierzających do reagowania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
 23. planowanie do wykorzystania w akcjach ratunkowych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadanego przez zakłady pracy;
 24. planowanie zaopatrzenia w sprzęt i umundurowanie formacji obrony cywilnej;
 25. planowanie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, pasz, produktów żywnościowych i ujęć wodnych przed środkami rażenia i aktami terroru /współpraca między referatami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy/;
 26. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinie w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej;
 27. składanie wniosków na realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej;
 28. planowanie i nadzór nad realizacją przedsięwziąć w zakresie ochrony dóbr  kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 29. realizacja zadań związanych ze szkoleniem ludności w zakresie powszechnej  samoobrony;
 30. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie oraz  WCZK w Szczecinie;
 31. opracowanie sprawozdań oraz meldunków z realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 32. obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 33. wzywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
 34.  współdziałanie z organami wojskowymi;
 35. wnioskowanie o nałożenie kary grzywny za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej oraz zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do powiatowej komisji lekarskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:01:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:17:46