Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice,

 

 1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Boleszkowice Ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice
 2. Określenie stanowiska urzędniczego- stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu

III. Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe - licencjat lub magisterskie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 6. znajomość zagadnień z zakresu kadr i obsługi sekretariatu, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 8. znajomość przepisów prawnych i problematyki w zakresie kadr i płac , prawa pracy, ustaw o samorządzie gminnym oraz o pracownikach samorządowych,
 9. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 10. znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych,
 11. umiejętność biegłej obsługi komputera ze znajomością programów biurowych w tym      z zakresu kadr oraz pakietu Microsoft Office.   

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne i umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. samodzielność, kreatywność,
 5. znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 6. znajomość języków obcych.

 

IV. Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy:

 1. obsługa organizacyjno-techniczna Wójta,
 2. przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami projektów zarządzeń,
 3. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i dokumentacji z tym związanej,
 4. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
 5. przyjmowanie listów i wniosków wpływających do Urzędu,
 6. prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem,
 8. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu,
 9. udzielanie informacji interesantom,
 10. obsługa centrali telefonicznej,
 11. obsługa ksero i fax,
 12. prowadzenie rejestru delegacji,
 13. nadzór nad przechowywaniem i wydawaniem kluczy Urzędu,
 14. prowadzenie spraw kadrowych w tym:
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników, planów urlopów wypoczynkowych,
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów,
 • organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.,

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów                  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny i CV,
 2. Kwestionariusz osobowy ,
 3. Kserokopia dowodu osobistego,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.),
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i umiejętności,
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 12. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.07.2017 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Boleszkowicach”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy, w ciągu jednego ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

1 ZARZĄDZENIE NR 20.doc (DOC, 27KB) 2017-06-27 13:51:11 155 razy
2 nabór na stanowisko - sekretariat.doc (DOC, 90KB) 2017-06-27 13:51:11 144 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-06-2017 13:51:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 27-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-06-2017 13:51:11