Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok.

                          

Uchwała Nr XXIII/147/2016

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok.

 

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)

uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1)  w kwocie                  - 13.831.975 zł  z tego:

1) dochody bieżące                                                                                              –  13.331.975 zł

2) dochody majątkowe                                                                                         –      500.000 zł

 

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie                     -  14.694.387 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                               -  13.330.987 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                         –   1.363.400 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                           -     862.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w kwotach:

1) przychody                                                                                                        -    1.243.737 zł

2) rozchody                                                                                                          -      381.325 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w kwocie                                                                                          -          14.644 zł

2) Celową w kwocie                                                                                          -         36.049 zł 

z przeznaczeniem na: 

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                   -         36.049 zł.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 6 w kwocie      - 157.117,90 zł

§ 8.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                       -     45.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8.2. Ustala się wydatki w kwocie                                                                          -     45.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8.3. Ustala się wydatki w kwocie                                                                        -         2.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)  w kwocie:

1. Dochody  - 3.000 zł  zgodnie z Załącznikiem  Nr 7;

2. Wydatki –  3.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;

a) celowa na zadania realizowane  na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 36.200 zł (Załącznik Nr 9)

b) Podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 10) w kwocie 381.503 zł

2. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

a) celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 11) w kwocie 60.000 zł.

 

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 200.000 zł;
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 862.412 zł.
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 381.325 zł.

 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  • zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

          a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

          b) majątkowych,

     - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

 

 

Załączniki do pobrania

1 załącznik nr 7.pdf (PDF, 62KB) 2017-04-26 11:23:37 139 razy
2 załącznik nr 8.pdf (PDF, 63KB) 2017-04-26 11:23:37 140 razy
3 Załącznik Nr 9.pdf (PDF, 11KB) 2017-04-26 11:23:37 144 razy
4 Załącznik Nr 10.pdf (PDF, 64KB) 2017-04-26 11:23:37 138 razy
5 Załącznik Nr 11.pdf (PDF, 6.KB) 2017-04-26 11:23:37 148 razy
6 załącznik nr 1.pdf (PDF, 12KB) 2017-04-26 11:22:32 134 razy
7 załącznik nr 2.pdf (PDF, 16KB) 2017-04-26 11:22:32 138 razy
8 załacznik nr 3.pdf (PDF, 6.KB) 2017-04-26 11:22:32 141 razy
9 załacznik nr 4.pdf (PDF, 17KB) 2017-04-26 11:22:32 137 razy
10 Załączniki Nr 5.pdf (PDF, 11KB) 2017-04-26 11:22:32 139 razy
11 załącznik nr 6.pdf (PDF, 34KB) 2017-04-26 11:22:32 142 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-04-2017 11:22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-04-2017 11:23:37