Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1020)