Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 lutego 2016 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2016-03-01 14:17:24
Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-03-01 14:24:28
Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2016-03-01 14:22:33
Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2016-03-01 14:22:00
UCHWAŁA NR XIV/93/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-03-01 14:27:15
Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-03-01 14:20:13
Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2016. 2016-03-01 14:19:34
Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice. 2016-03-01 14:23:46
Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 25 lutego 2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2016-03-01 14:18:21
Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice. 2016-03-01 14:23:15
Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-03-01 14:29:02
Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice. 2016-04-04 09:45:17
Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2016-04-04 09:41:46
UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-04-07 08:14:34
UCHWAŁA Nr XV/103/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Boleszkowice do pracy nad Statutem Sołectw. 2016-04-04 09:47:39
Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komitetu ds. współpracy z holenderską gminą Overbetuwe. 2016-04-04 09:44:29
Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego. 2016-04-04 09:43:37
UCHWAŁA NR XV/106/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. 2016-04-04 09:48:37
Uchwała Nr XVI/107/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/97/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2016-05-06 11:09:48
Uchwała Nr XVI/108/2016 Z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 2016-05-06 10:37:00
UCHWAŁA NR XVI/109/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-05-06 10:34:47
Uchwała Nr XVI/110/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania Stypendium Wójta za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2016-05-06 11:12:11
UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-06-01 13:39:53
Uchwała Nr XVII/112/2016 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-06-01 13:31:07
Uchwała Nr XVII/113/2016 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice zmieniająca uchwałę Nr XI/64/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) na rok 2016 . 2016-06-01 13:33:08
Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-07-05 12:24:10
Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-07-05 12:18:42
UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-07-05 12:26:57
Uchwała Nr XVIII/117/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2016 roku. 2016-07-05 13:16:13
Uchwała Nr XVIII/118/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2016 roku. 2016-07-05 13:19:35
Uchwała Nr XVIII/119/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2016 roku. 2016-07-05 12:47:14
UCHWAŁA Nr XVIII/120/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-07-05 13:18:40
Uchwała Nr XVIII/121/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2008 roku oraz Uchwały Nr VII/42/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice. 2016-07-05 13:09:13
Uchwała Nr XVIII/122/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2016-07-05 13:13:42
Uchwała Nr XVIII/123/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej konkursu na najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś w Gminie Boleszkowice. 2016-07-05 13:12:02
UCHWAŁA Nr XVIII/124/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice. 2016-07-05 13:01:45
UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-08-30 15:15:39
Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2016-08-30 15:06:47
UCHWAŁA Nr XIX/127/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice. 2016-08-30 14:52:57
UCHWAŁA NR XIX/128/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 2016-08-30 15:07:45
UCHWAŁA NR XIX/129/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice. 2016-08-30 15:13:00
UCHWAŁA NR XIX/130/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 2016-08-30 15:23:01
UCHWAŁA NR XIX/131/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-08-30 15:13:55
UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-10-04 13:44:19
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2016-2026 2016-10-27 13:24:28
UCHWAŁA Nr XX/134/2016 z dnia 29 września 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE zmieniająca uchwałę Nr XIX/127/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice. 2016-10-04 13:25:09
UCHWAŁA NR XX/135/2016 z dnia 29 września 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2016-10-04 13:29:01
Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Wysoka. 2016-10-04 13:32:25
Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-10-04 13:30:10
Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2016-10-04 13:33:59
UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-12-14 15:02:34
UCHWAŁA NR XXII/140/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-11-30 09:51:00
Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok 2016-11-30 09:57:20
Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-30 09:54:58
Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2016-11-30 09:52:43
Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) na rok 2017 . 2016-12-14 14:42:21
UCHWAŁA NR XXIII/145/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2017-01-09 09:55:01
Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2016-2026 2017-01-09 09:40:31
Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok. 2017-01-09 09:41:30
Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017- 2024 2017-01-09 09:43:34
Uchwała Nr XXIII/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku. 2017-01-03 11:25:27
Uchwała Nr XXIII/150/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku. 2017-01-03 11:35:32
Uchwała Nr XXIII/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku. 2017-01-03 11:18:04
UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2017. 2017-01-03 11:22:20
Uchwała Nr XXIII/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chwarszczany. 2017-01-03 11:29:49