Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice - stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza  nabór na wolne stanowisko

Urzędnicze w Urzędzie Gminy  Boleszkowice,

 1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Boleszkowice Ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice
 2. Określenie stanowiska urzędniczego- stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu

    III. Określenie wymagań:

      Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe -  licencjat lub magisterskie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 6. znajomość zagadnień z zakresu kadr i obsługi sekretariatu, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 8. znajomość przepisów prawnych i problematyki w zakresie kadr i płac , prawa pracy, ustaw o samorządzie gminnym oraz o  pracownikach samorządowych
 9. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 10. znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych
 11. umiejętność biegłej obsługi komputera ze znajomością programów biurowych w tym z zakresu kadr oraz pakietu Microsoft Office

     Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne i umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. samodzielność, kreatywność,
 5. znajomość instrukcji kancelaryjnej
 6. znajomość języków obcych

 

IV.  Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy: 

 1. obsługa organizacyjno-techniczna Wójta,  
 2. przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami projektów zarządzeń,
 3. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i dokumentacji z tym związanej,
 4. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;
 5. przyjmowanie listów i wniosków wpływających do Urzędu;
 6. prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej;
 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem;
 8. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu;
 9. udzielanie informacji interesantom;
 10. obsługa centrali telefonicznej;
 11. obsługa ksero i fax;
 12. prowadzenie rejestru delegacji;
 13. nadzór nad przechowywaniem i wydawaniem kluczy Urzędu;
 14. prowadzenie spraw kadrowych w tym;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników, planów urlopów wypoczynkowych
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów,
 • organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.,

 

      IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %. 

VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny i CV,
 2. Kwestionariusz osobowy ,
 3. Kserokopia dowodu osobistego,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i umiejętności.
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.12.2014roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE  ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór  na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Boleszkowicach”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Gminy.

     

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                    Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

1 Zmiana Zarządzenia.jpg (JPG, 24KB) 2014-12-15 15:37:38 327 razy
2 20141126124257.pdf (PDF, 30KB) 2014-11-26 12:51:44 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-11-2014 12:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Juchniewicz 26-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 15-12-2014 15:37:38