Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej jednostce gminnej - Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach (1 etat)

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza  nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej jednostce gminnej – Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach (1 etat)

 

 

I.                   nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy BoleszkowiceUl. Świerczewskiego 24,

             74-407 Boleszkowice

II.                Określenie stanowiska – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

    III. Określenie wymagań:

      Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4.      wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia) o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku, preferowane – ekonomiczne z zakresu finansów lub zarządzania, techniczne, budowlane, ochrona środowiska, oraz inne kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków przypisanych dla stanowiska  Kierownika ZUK

5.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,   

6.      nieposzlakowana opinia

7.      znajomość przepisów wynikających z ustaw: o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków  , o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawy prawo ochrony środowiska, o finansach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

8.      minimum 5 letni staż pracy

9.      posiadanie prawa jazdy kat. B

     Wymagania dodatkowe:

1.      zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania,

2.      umiejętność skutecznej komunikacji,

3.      wysoka kultura osobista,

4.      zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,  

5.      znajomość  zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

6.      znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,

7.      samodzielność, kreatywność,

8.      obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w administracji

 

III.  Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy: 

1.      prowadzenie spraw związanych z gospodarka i eksploatacją gminnej infrastruktury

2.      kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki ,

3.      opracowywanie planu budżetu jednostki,

4.      opracowywanie kalkulacji taryf za wodę i ścieki oraz przedstawianie jej do zatwierdzenia do Radzie Gminy   ,

5.      realizowanie zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy,

6.      utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody , sieci wodociągowej,

7.      udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy , budowy nowych i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych

8.      realizacja planów remontów i inwestycji,

9.      administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

 

III.             Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (1etat)

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %.    

 

VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

1.      List motywacyjny i CV,

2.      Kwestionariusz osobowy ,

3.      Kserokopia dowodu osobistego,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.      Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń)

7.      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),

8.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,

10.  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

11.  Kserokopia prawa-jazdy

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

      Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.11.2013 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE  ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór  na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Gminy.

     

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                    Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

1 20131024075356_00001.jpg (JPG, 30KB) 2013-10-24 08:07:14 481 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 24-10-2013 08:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 24-10-2013 08:07:39