Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o o. Poznań

P R O J E K T

 

Uchwała Nr       

Rady Gminy  Boleszkowice

z dnia .....................

 

 

 

w  s p r a w i e  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o o. Poznań

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 305 1  Kodeksu cywilnego Rada Gminy  Boleszkowice uchwala, co następuje :

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Boleszkowice

    położonych:

          a) w obrębie miejscowości Boleszkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka

              o numerze ewidencyjnym 300;

             

          b) w obrębie miejscowości Gudzisz, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o

               numerach  ewidencyjnych 6 i 35/1;

         

c)      w obrębie miejscowości Kaleńsko, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka o

                numerze ewidencyjnym 77;

 

służebnością przesyłu, polegającą na umieszczeniu w gruncie urządzeń służących  do przesyłu energii elektrycznej na rzecz ENEA Operator Sp. z o o. Poznań

 

2. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1, określają załączniki graficzne nr 1-4 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz   ENEA Operator Sp. z o o. Poznań

 

Z dniem 3 sierpnia 2008 r. do Kodeksu Cywilnego wprowadzono przepis art. 3051 o brzmieniu:

„Art. 3051 k.c. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

 

Każda nowa inwestycja realizowana na terenie gminy wymaga uzbrojenia w przewody i urządzenia służące do przesyłania np. wody, gazu, energii elektrycznej, co wiąże się z koniecznością umieszczenia tych urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów (w tym gminy) niż przedsiębiorca, który zamierza wybudować te urządzenia. Wiąże się to  z koniecznością ustanowienia na rzecz takiego przedsiębiorcy służebności przesyłu. Urządzenia te zgodnie natomiast z art. 49 § 1 k.c. stanowią własność przedsiębiorstwa przesyłowego, jeżeli wchodzą w skład tego przedsiębiorstwa.

            Z tego względu ENEA Operator Sp. z o o. Poznań, w związku z zamiarem umieszczenia w nieruchomościach opisanych w par.1 ust.1 uchwały urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, zwrócił się o ustanowienie na jego rzecz  służebności przesyłu. Przebieg służebności ustalony został w sposób, który będzie jedynie w minimalnym stopniu ograniczał korzystanie z nieruchomości gminnych.

Ustanowienie służebności przesyłu pozwoli również na uniknięcie w przyszłości sporów prawnych dotyczących statusu prawnego urządzeń przesyłowych budowanych przez ENEA Operator Sp. z o o. Poznań,

 

Z uwagi na powyższe podjęcie  uchwały stało się konieczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 21-05-2013 13:18:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 21-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 21-05-2013 13:18:01