Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Gudziszu 2012-09-25 09:57:59
Uchwała NR XXXIX/243/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi 2012-09-25 10:00:44
UCHWAŁA Nr XL/246/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 2012-09-25 10:02:50
Uchwała Nr XL/247/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na terenie Gminy Boleszkowice na lata 2008 ? 2015. 2012-09-25 10:08:58
UCHWAŁA Nr XL/248/2010 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Boleszkowice na lata 2008- 2015 2012-09-25 10:14:10
UCHWAŁA Nr XL/251/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 LUTEGO 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w m. Kaleńsko. 2012-09-25 10:15:51
Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących w zasobie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 10:17:52
UCHWAŁA NR XLI/255/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany do uchwały o stałych okręgach wyborczych 2012-09-25 10:19:52
UCHWAŁA NR XLI/256/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Boleszkowicach 2012-09-25 10:22:25
Uchwała Nr XLI/257/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2012-09-25 10:24:05
Uchwała Nr XLI/258/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2012-09-25 10:25:06
Uchwała Nr XLII/265/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będącej w zasobie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 10:26:36
UCHWAŁA NR XLIII/269 /2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2012-09-25 10:28:15
Uchwała Nr XLV/277/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie : wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości w celu umieszczenia urządzenia energetycznego 2012-09-25 10:29:30
Uchwała Nr XLV/279/2010 Rada Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 10:30:43
UCHWAŁA NR XLVI/283/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie:szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Boleszkowice i jej jednostkom podległym 2012-09-25 10:32:15
Uchwała Nr XLVI/285/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2012-09-25 10:34:32
UCHWAŁA NR XLVIII/293/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice 2012-09-25 10:47:40
Uchwała Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kaleńsko w Gminie Boleszkowice. 2012-09-25 10:52:25
Uchwała Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Boleszkowice w Gminie Boleszkowice. 2012-09-25 10:59:26
Uchwała Nr XLVIII/296/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 2012-09-25 11:00:19
Uchwała Nr XLVIII/297/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie:zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-09-25 11:01:59
Uchwała Nr XLVIII/298/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku 2012-09-25 11:03:26
Uchwała Nr XLVIII/299/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011. 2012-09-25 11:04:33
Uchwała Nr XLVIII/300/2010 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: zwolnień z podatku od środków transportowych 2012-09-25 11:05:56
Uchwała Nr XLVIII/301/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. 2012-09-25 11:06:53
Uchwała Nr XLVIII/302/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. W sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Boleszkowice Nr XLVI/205/2006 w sprawie uchwaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 11:08:04
Uchwała Nr XLVIII/303/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. W sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (dawne biuro GZO). 2012-09-25 11:09:17
Uchwała Nr II /10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ?Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach?. 2012-09-25 11:10:38