Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/69/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:41:22
Uchwała Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2012-08-01 10:42:13
UCHWAŁA NR XIII/71/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Boleszkowice 2012-08-01 10:45:03
Uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-08-01 10:45:53
Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 marca 2012 roku W sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2012-08-01 10:46:28
Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-08-01 10:47:09
Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-08-01 10:53:44
Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-08-01 11:03:00
Uchwała NR XVII/95/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko ? Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego Programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra. 2012-08-01 12:15:45
Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-08-01 12:16:40
Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością gminy Boleszkowice. 2012-08-01 12:21:16
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice. 2012-08-01 12:23:30
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2012-08-01 12:24:18
Uchwała Nr XX/109/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne. 2012-10-08 14:15:59
UCHWAŁA NR XX/112/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-08 13:54:06
Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-27 13:04:10
Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 2012-11-27 13:05:16
Uchwała Nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2012-11-27 13:06:42
UCHWAŁA NR XXIII/122/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-27 13:09:45
UCHWAŁA NR XXIV/124/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boleszkowice na lata 2013 - 2018. 2013-01-04 09:29:49
Uchwała Nr XXIV/126 /2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zamiaru włączenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach do Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2013-01-04 09:34:26
Uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice 2013-01-04 09:47:40