Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice -ds. księgowości.

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

    

    I.  Określenie stanowiska urzędniczego -ds. księgowości.

 

    II.Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, rachunkowość, zarządzanie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
2) samodzielność i umiejętność organizowania pracy,
3) dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
4) umiejętność  obsługi pakietów biurowych Microsoft Office i OpenOffice,
5) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce.
   

     III.   Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1)    ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

2)    bieżące prowadzenie Księgi – Dziennik główna wraz z analityką,

3)    współudział w opracowywaniu budżetu Gminy,

4)    współudział w opracowywaniu projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie,

5)    sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych,

6)    prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat,

7)    prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu spłat zadłużeń z tytułu zakupu,

 

 IV.     Wykaz niezbędnych dokumentów :

1) list motywacyjny i CV,
2) kwestionariusz osobowy,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli był zatrudniony) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
   

 V.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.07. 2012roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE    Ul. Świerczewskiego 24,   74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                    Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-07-2012 15:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-07-2012 15:20:44