OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277, z późn. zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Boleszkowice w dniu 26 stycznia 2012 r. Uchwały Nr XIII/71/2012 z w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice, przyjętego Uchwałą Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 sierpnia 2008 r., której przedmiotem jest określenie przeznaczenia części działki nr 695/1 i działki nr 695/2 w obrębie Boleszkowice na cele zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice, pokój nr 14, w godz. 8.00 – 14.00

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w projektu planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:

Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,

e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

Wójt GminyBoleszkowice

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-07-2012 11:51:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 04-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-07-2012 11:51:59