Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej ? Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24

Wójt Gminy Boleszkowice

 

ogłasza ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładzie Usług Komunalnych

 w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24

 

 

I.                   Wymagania niezbędne

 

1.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.      Korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Niekaralność.

4.      Wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia) o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku, preferowane -  ekonomiczne z zakresu finansów lub zarządzania, techniczne, budowlane, ochrona środowiska, prawnicze oraz inne kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków przypisanych dla stanowiska Kierownika ZUK.

5.      Nieposzlakowana opinia.

6.      Znajomość przepisów wynikających zustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska, o finansach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

7.      Minimum 5  letni staż pracy.

8.      Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

9.      Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word.

10.  Posiadanie prawa jazdy kat B.

 

II.                 Wymagania dodatkowe (mile widziane)

 

1. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych.

2. Znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji. 

3. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim.

4. Kreatywność i samodzielność w działaniu.

5. Ukończenie kursu w zakresie zarządzania biznesem.

 

III.             Opis stanowiska

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

     1)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją gminnej infrastruktury,

     2)  kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki,

     3)  opracowywanie planu budżetu jednostki,

      4)  opracowywanie kalkulacji taryf za wodę i ścieki oraz przedstawianie jej do zatwierdzenia Radzie Gminy,

      5) realizowanie zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy,

      6)  utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody, sieci  wodociągowej,

      7)  udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy  nowych i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

      8)   realizacja planów remontów i inwestycji,

      9)   administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

 

IV.             Wymagane dokumenty

 

  1. Kwestionariusz osobowy.
  2. List motywacyjny.
  3. Życiorys.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności.
  6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
  7. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie.
  8. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy.
  9. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.).
  10. Kserokopia prawa jazdy.

 

 

V.                Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy składać do dnia 18 marca 2011 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładzie Usług Komunalnych ” pod adresem:

 

Urząd Gminy Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24

74-407 Boleszkowice

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu, powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2008 r. Nr 223 poz. 1458)”.

 

 

Boleszkowice, dnia 03  marca 2011 r.                     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-03-2011 14:57:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-03-2011 14:57:13