UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała Nr III/14/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 27 stycznia 2011roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie - 7.956.044 zł
z tego:

1) dochody bieżące . - 7.325.579 zł

2) dochody majątkowe - 630.465 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie -10.682.623 zł

z tego:

1)wydatki bieżące - 7.428.688 zł

2)wydatki majątkowe - 3.253.935 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.726.579 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów . - 2.623.470 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu - 103.109 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- przychody - 3.583.708 zł

- rozchody - 857.129 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie . - 10.683

2. celowa w kwocie - 17.071
z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie - 40.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2.Ustala się wydatki w kwocie - 65.025 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

3.Ustala się wydatki w kwocie - 3.080 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 100.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, do kwoty - 2.726.579 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty - 534.200 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 322.929

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w państwowych

funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach

publicznych, do kwoty - 1.702.056

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §8 oraz § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie - 8.800 zł
1) Urząd Miejski Dębno i Starostwo Powiatowe Myślibórz (Załącznik Nr 7)

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech daniel

Załączniki do pobrania

1 ZaA_A_cznik_nr_1.do_uchwaA_y_Nr_III.14.2011.doc (DOC, 42KB) 2011-02-28 19:56:29 462 razy
2 zaA_A_cznik_Nr_3_do_uchwaA_y_Nr_III.14.2011.doc (DOC, 22KB) 2011-02-28 19:56:29 471 razy
3 ZaA_A_cznik_Nr_7._2010.doc (DOC, 28KB) 2011-02-28 19:56:29 467 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_5._2011.doc (DOC, 33KB) 2011-02-28 19:56:29 463 razy
5 informacja_finansowa_1.doc (DOC, 13KB) 2011-02-28 19:56:29 449 razy
6 ZaA_A_cznik_Nr_6._2011.doc (DOC, 51KB) 2011-02-28 19:56:29 416 razy
7 ZaA_A_cznik_Nr_4.2011.doc (DOC, 45KB) 2011-02-28 19:56:29 434 razy
8 inform._finansowa_2.doc (DOC, 16KB) 2011-02-28 19:56:29 530 razy
9 img015.pdf (PDF, 10KB) 2011-02-28 19:56:29 612 razy
10 ZaA_A_cznik_nr_2._2011.doc (DOC, 63KB) 2011-02-28 19:56:29 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-02-2011 19:56:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 02-08-2011 14:20:47