Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24

O G Ł O SZ E N I E

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24

 

 

Kryteria wyboru kandydata

 

I. Wymagania niezbędne

1. Posiadać obywatelstwo polskie

2. Spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, uzyskany tytuł zawodowy do dnia 01 stycznia 2008 roku

b) dyplom ukończenia Kolegium służb społecznych

c) dyplom ukończenia wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:

- pedagogika

- politologia

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia lub nauki o rodzinie

3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego

4. Nieposzlakowana opinia

5. Spełnienie wymagań zgodnych z ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 roku nr 223 poz. 1458)

 

II. Wymagania dodatkowe

 

1. Biegła znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 roku nr. 115, poz. 728 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz podstawowe zagadnienia określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych

2. Umiejętność skutecznego komunikowania się

3. Umiejętność pracy zespołowej

4. Umiejętność organizowania pracy własnej

5. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków

6. Samodzielność i zaangażowanie

7. Biegła znajomość obsługi komputera ( Mikrosoft Office, Windows)

 

III. Opis stanowiska

 

1. przyjmowanie wniosków od osób ubiegających sie o pomoc

2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych

3. rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga i innych organizacji

4. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej

5. organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej

6. świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej

7. współdziałanie z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową

8. współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

9. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

10. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

IV. Wymagane dokumenty

 

1. Życiorys ( CV)

2. List motywacyjny

3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie ( świadectw , dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów)

4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie według wzoru kwestionariusza określonego w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 125, poz. 869)

6. Kserokopia dowodu osobistego

7. W przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków określonych w pkt I pkt 2 c niniejszego ogłoszenia do dyplomu ukończenia studiów należy dołączyć część B dyplomu, zawierającą podstawy programowe ukończonych studiów

8. Oświadczenie o stanie zdrowia

9. Oświadczenie o niekaralności

 

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą " za zgodność

z oryginałem"

 

 

 

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem:

" Nabóru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach" w terminie do dnia 15 lutego 2011 roku do godziny 15.30 - osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24; lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 ( decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka)

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Boleszkowicach

Ewa Jamorska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-02-2011 09:49:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 01-02-2011 09:49:42