Uchwała budżetowa

 

Uchwała Nr XXXVIII/237/2009

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 30 grudnia 2009

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2010 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Boleszkowice-

 

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1-2 w wysokości - 8.389.880 zł

z tego:

1) dochody bieżące - 6.888.570 zł

2) dochody majątkowe - 1.501.310 zł.

 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 10.663.121 zł

z tego:

1)wydatki bieżące - 7.862.381 zł

2)wydatki majątkowe - 2.800.740 zł

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.273.241 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

  1. zaciągniętych kredytów - 2.248.540 zł

  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych - 24.701 zł

na rachunku bieżącym budżetu

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości:

- przychody - 2.755.241 zł

- rozchody - 482.000 zł

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 15.000 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załacznikem Nr 6

 

§ 7.1.Ustala się dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na - 40.000 zł

sprzedaż napojów alkoholowych

2.Ustala się wydatki w wysokości - 48.420 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1.580 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii

 

§ 8.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w roku 2010 - 2011 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 2.755.740 zł

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

    ( załącznik Nr 8) w wysokości - 1.932.740

 

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy:

a/ inwestycyjne w latach 2010 - 2011 ujęte w Załączniku Nr 7 do uchwały;

b/ realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych

w Załączniku Nr 8 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej ( Załacznik Nr 9) w wysokości:

- przychody - 17.000 zł

- wydatki - 17.000 zł

 

§ 11.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych

na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 50.000 zł

  1. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

    terytorialnego, do kwoty - 2.273.241 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek, do kwoty - 482.000 zł

§ 12.Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów, o których mowa w § 11 pkt.1

do wysokości w nim określonej

§ 13.Ustala sie dotacje na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w wysokości:

1) Urząd Marszałkowski Szczecin (Załacznik Nr 10) - 15.000 zł

2) Urząd Miejski w Dębnie i Starostwo Powiatowe Myślibórz - 19.800 zł

(Załącznik Nr 11)

 

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a/ na wynagrodzenia

b/ majątkowych

z wyłaczeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 05-11-2010 08:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 15-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 05-11-2010 08:10:35