Referat Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych (POF);

Do zadań Referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych należy:

1. wykonywanie czynności związanych z pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, a w tym:

 1. monitoring dostępnych środków z funduszy unijnych,
 2. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
 3. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej;

      2) współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie funduszy pomocowych;

      3) koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych w Urzędzie współfinansowanych ze środków funduszy unijnych i innych środków pomocowych;

      4) sporządzanie wniosków oraz sprawozdań w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych;

      5) monitoring i kontrola projektów:

 1. monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych,
 2. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia,
 3. udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwości pozyskiwania środków pomocowych UE;

      6) współpracę z organizacjami pozarządowymi;

      7) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Boleszkowice;

      8) upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych;

      9) monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

      10) współpraca z instytucjami kultury;

      11) organizowanie i koordynowanie imprez, w szczególności imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych;

 1. realizacja  zadań związanych z promocją Gminy, w tym zbieranie  materiałów, ich opracowywanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja wydawnictw promocyjnych  lub informacyjnych, a także rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Gminie;
 2. inicjowanie i koordynacja współpracy z mediami, instytucjami, stowarzyszeniami  i innymi podmiotami  w zakresie promocji Gminy;
 3.  koordynacja działań promocyjnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku;

       15) wykonywanie zadań z zakresu polityki informacyjnej, a w szczególności:

            a) publiczne prezentowanie działań organów Gminy,

            b) stwarzanie dobrego klimatu wokół planów i realizacji zadań Gminy- działalność public- relations,

     c)współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji w ustawie z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764),        

      16) prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń;

      17) wydawanie zezwoleń na zbiórki przeprowadzane na obszarze Gminy lub jej części;

      18) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;

      19) wypracowanie strategii i taktyki promowania Gminy;

      20) aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Gminy;

      21) przygotowywanie umów zawieranych w zakresie:

 1. zakupu sprzętu komputerowego,
 2. wdrażania programów,
 3. konserwacji;

      22) nawiązywanie, organizowanie współpracy z sąsiednimi gminami, organizacjami i  instytucjami krajowymi i zagranicznymi;

      23) współpraca w opracowywaniu dokumentacji związanej z uczestniczeniem Gminy w konkursach ekologicznych;

      24) współpraca z NZOZ  działającymi na terenie Gminy w zakresie zapewnienia właściwej opieki medycznej oraz organizacji bezpłatnych akcji badań profilaktycznych;

      25) prowadzenie spraw związanych z obsługą telekomunikacyjną Urzędu oraz jednostek podległych;

      26) prowadzenie spraw związanych z przedszkolem publicznym, szkołą podstawowych oraz gimnazjum, w tym z oddziałami integracyjnymi;

      27) ustalanie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;

      28) realizacja wydanych zaleceń wynikających z czynności nadzoru przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

      29) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych  do dyrektora przedszkola lub szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

      30) przygotowanie postępowań dotyczących wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w drodze konkursu, w tym  powoływanie komisji konkursowej;

      31) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, oceną pracy dyrektora placówki oświatowej;

       32) wydawanie zezwoleń w sprawie założenia szkoły lub przedszkola przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;

       33) powoływanie komisji egzaminacyjnej i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

      34) przygotowywanie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatkowych, nagród i innych świadczeń wynikających  ze stosunku pracy;

      35) przygotowywanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach;

      36) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkola;

      37) sprawy dotyczące transportu uczniów do szkół;

      38)  prowadzenie spraw związanych z udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boleszkowice ( stypendia i zasiłki szkolne);

      39) sprawy związane z kontrolą spełniania obowiązku nauki;

      40) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;

      41) opracowanie informacji o realizacji zadań oświatowych;

      42) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Załączniki do pobrania

1 Do_zakresu_dziaA_ania_stanowiska_ds_handlu.rtf (RTF, 37KB) 2008-06-16 14:58:24 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 14:58:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 08:44:41