Kierownik Urząd Stanu Cywilnego (USC ), Samodzielne stanowisko do Spraw Obywatelskich (SO) i Archiwum Zakładowego ( AZ);

Do zakresu działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw  określonych w § 14 oraz w ustawie  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego        ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2064), a w szczególności:

      1) udzielanie ślubów;

      2) prowadzenie ksiąg i kartotek stanu cywilnego;

      3) dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych w oparciu o wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne;

      4) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego stosownie do obowiązujących przepisów;

      5) dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu;

      6) udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka;

      7) nadanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka;

      8) przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń oraz orzeczeń sądu stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego;

      9) rejestrowanie małżeństw wyznaniowych w księgach stanu cywilnego;

      10) wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia małżeństw wyznaniowych;

      11) organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;

      12) wydawanie zaświadczeń o zdolności  prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;

      13) rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzeń, małżeństw lub zgonów,

14) tóre nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w  księgach krajowych stanu 

          cywilnego;

      14) wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń;

      15) prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego;

      16) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego;

      17) przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego;

      19) przyjmowanie oświadczeń dotyczących zawarcia małżeństwa;

      20) sprawozdania o ruchu naturalnym ludności;

      21) zmiana imion i nazwisk:

      23) przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmian stanu cywilnego.

2. Zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje także Zastępca Kierownika USC.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obywatelskich i Archiwum Zakładowego należą następujące sprawy:

      1) prowadzenie i aktualizacja kartotek: osobowej mieszkańców (KOM), imienno-adresowej, pobytu czasowego, przejściowej, osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych, osób wpisanych do stałego rejestru wyborców na własny wniosek, mieszkańców Gminy Boleszkowice  wpisanych do stałego rejestru wyborców na terenie innej gminy;

      2) prowadzenie zbioru osób zameldowanych na okres do trzech miesięcy;

      3) wprowadzanie zmian do terenowej bazy danych ewidencji ludności na podstawie  zgłoszeń meldunkowych, postanowień sądów i decyzji administracyjnych;

      4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;

      5) wydawania decyzji w sprawach meldunkowych;

      6) aktualizacja rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców;

      7) przyjmowanie wniosków dowodowych i wydawanie dowodów osobistych;

      8) prowadzenie kartotek: wydanych dowodów osobistych, osób zmarłych, osób które wyjechały za granicę;

      9) prowadzenie ewidencji obcokrajowców  przebywających na terenie Gminy;

      10) zakładanie i aktualizacja teczek dowodowych;

      11) udzielanie pomocy Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich;

      12) przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat:

      13) przygotowanie rejestru osób objętych kwalifikacja wojskową;

      14) przyjmowanie dokumentacji archiwalnej z referatów i samodzielnych stanowisk;

      15) prowadzenie rejestru akt archiwalnych;

      16) dokonywanie brakowania akt, dla których upłynął termin przechowywania w archiwum;

      17) wydawanie akt z archiwum pracownikom;

      18) współpraca z archiwum państwowym;

      19) prowadzenie  obsługi gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 14:56:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 08:57:29